Ülkemiz, turizm bakımından doğal, tarihi, turistik ve arkeolojik değerlerinin geniş ölçüde bir arada toplanmış bir coğrafya üzerindedir. Bu çerçevede Derneğimizin amacı;

Turistik servetleri, ilgili resmi, yarı resmi ve özel kuruluşların ve yurttaşların yardımı ile turizm gereklerine göre değerlendirmeye ve yurdumuzda turizm alanında gelişme ve bilinçlendirme sağlayacak her türlü aktiviteyi yapmak suretiyle, turizmin yurt çapında yayılmasına ve böylelikle iç ve dış turizm hareketlerinin çoğalmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak ve her yönüyle turizm konusuna giren bütün meselelerle meşgul olmaktır. Turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak, işletmelerin verimli çalışmasına katkıda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmak, başta turizm sektörü olmak üzere ilgili mevzuatı takip etmek ve işletmeleri bilgilendirmek, sektörler arası koordinasyon sağlamak, tabandan gelen talepler doğrultusunda genel turizm politikasının yönlendirilmesine katkıda bulunmak, her kademede eğitim programları düzenlemek suretiyle kaliteli hizmet sunumuna destek olmak, üyeler arasında veya üyelerin diğer işletmelerle ilişkilerinde ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümüne yardımcı olmak, derneğin amacıyla ilişkili her türlü dava ve hukuki süreçlere dahil olmaktır.

Türkiye’deki gerek yerli gerekse de yabancı turistlerin, tüzel kişilerin, yatırımcıların ülkemizden diğer ülkelere turist olarak giden Türk vatandaşlarının, yurtdışında yaşayan Türk’lerin ve/veya ülkemize yerleşmiş yabancı uyruklu kişilerin, yerli yabancı tüm gerçek ve tüzel kişi turizm paydaşlarının karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri her türlü soruna/sorunlara destek olmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunduğu süreçte maddi ve/veya manevi mağduriyet yaşamış turistlere mağduriyetlerinin giderilebilmesi için her türlü desteği sağlamaktır. Bu anlamda ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve benzeri her türlü organizasyon ile işbirliğinde bulunmaktır.

Uluslararası turizm dernekleri, uluslararası turizm acenteleri, uluslararası turizm federasyonları, konfederasyonları, uluslararası sağlık turizmi dernekleri ve benzer vasıf ve amaçlara haiz kuruluş ve organizasyonlarla birlikte ve koordineli hareket etmek, ortak proje/ler üretmek, proje yürütüm süreçlerine katılmak ve sonuçlandırmak ve uluslararası turizme destek sağlamaktır.